Violet's 100th Birthday

Braceville UMC celebrates

Violet Daniels 100th Birthday!